Invăţământ


PLAN DE DEZVOLTARE SCOLARA

PREZENTAREA UNIT???×II ┬?COLARE

Informa??ii cu privire la identitatea scolii;

Nivelul de dezvoltare economica si sociala. - Principala  ocupa??ie a locuitorilor din comuna noastr?? este agricultura (cultura plantelor si cre┬?terea animalelor), la care s-au ad??ugat in ultimii ani micii întreprinz??tori, care au înfiin??at asocia??ii de tip familial, axate pe prelucrarea lemnului si a materialelor metalice .precum si un atelier de confec??ie. Veniturile popula??iei sunt in general reduse, la mare parte dintre p??rin??ii elevilor ele se reduc la ajutorul social si/sau aloca??iile pentru copii.

Informa??ii cu privire la localizarea geografica

Scoal?? cu ci. I-VIII Frumu┬?ica este situata in centrul comunei ,care se afla la limita sudica a jude??ului Boto┬?ani ,fiind m??rginit?? la   S-V de jude??ul Ia┬?i, la E. de comuna Prajeni .la N si N-E de ora┬?ul Flamanzi iar la V de comuna Tudora.

Mijloacele de transport sunt cele rutiere care fac legatura intre ora┬?ul Boto┬?ani si alte orase din tara.:Iasi, Bucure┬?ti Constanta, Timisoara.In interiorul comunei accesul catre satele componente se face cu mijloace auto pe drumurile comunale 45 si 46(la Vladeni si Radenijsi 410 la Store┬?ti drumuri ce au fost ref??cute prin programe de reabilitare.

Scolile cu personalitate juridica dispun de posturi telefonice, scolile Frumu┬?ica si Vladeni fiind conectate la Internet. începând cu anul ┬?colar 2006/2007, ┬?coala cu clasele I-VIII Frumu┬?ica este unitate ┬?colar?? cu personalitate juridic??, având ca structuri arondate ┬?coala cu clasele I-VIII Store┬?ti ┬?i ┬?coala cu-clasele I-IV ┬?endreni,

Facilitati didactice

Scoal?? Frumu┬?ica dispune de 6 sali de clasa , destinate înv??????mântului primar si gimnazial (spa??iu insuficient deoarece in scoal?? func??ioneaz?? si Gr??dini??a c??reia îi sunt destinate 2 s??li) ,1 laborator de fizica-chimie, 1 laborator de informatica (10 calculatoare), 1 Centru de informare si documentare cu 2calculatoare si peste 300 volume, 1 copiator, 3imprimante si alte 2 calculatoare, fax..

In anul 2006 ┬?coala cu clasele I-VIII Store┬?ti a beneficiat de repara??ii capitale ┬?i de un local nou cu 4 s??li de clas?? ┬?i utilit????ile necesare, Totodat?? ┬?i în satul ┬?endreni s-a dat în folosin???? un local nou de ┬?coal?? av??nd ┬?i grup sanitar modern..

Num??r cadre didactice:       

Total cadre didactice: 28    

Calificate: 27.     

Necalificate-1

Informa??ii cu privire la efectivele de elevi:

Elevi înmatricula??i în cele trei unit????i ┬?colare: 291 ( Frumu┬?ica-106, Store┬?ti-147, ┬?endreni-38 )

Media pe clasa este de 16 elevi.

Nr. celor care au abandonat cursurile ,sem I 2006/2007 -5 elevi la ┬?coala cu ci. I-VIII Store┬?ti)

Rata de absolvire: 96,58.